Artikel 1: Algemeen/ Definities

Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam
(hierna: de “Algemene Voorwaarden”).

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Opdrachtgever: iedereen die met Ultracom Webdesign B.V.

een overeenkomst afsluit b) Ultracom Webdesign B.V.: de handelsnaam van Ultracom Webdesign B.V
gevestigd in Den Haag.

1.3 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt dat in de meest
brede betekenis van het woord bedoeld, dus ook via email.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die
betrekking hebben op Ultracom Webdesign B.V aangeboden diensten, alsmede op alle
rechtsverhoudingen tussen Ultracom Webdesign B.V en Opdrachtgever.

2.2 Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige
bepalingen hun gelding behouden.

2.3 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de
bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen.

2.4. De Algemene voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw
uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit
geldt voor alle verdere (rechts)hande1ingen tussen partijen.

2.5 Mocht Ultracom Webdesign B.V derden inschakelen dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van
toepassing.

2.6 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt door Ultracom Webdesign B.V.uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbieding

Algemene voorwaarden

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Ultracom Webdesign B.V zijn vrijblijvend, tenzij en dan
slechts voor zover door Ultracom Webdesign B.V schriftelijk anders is vermeld.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders
aangegeven. De prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast waar dat nodig is, te bepalen door Ultracom Webdesign B.V.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat Ultracom Webdesign B.V een opdracht
schriftelijk heeft aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging. De
Opdrachtgever is gerechtigd om, binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, hierop
schriftelijk te reageren. Bij gebreke van een schriftelijke reactie van de zijde van Opdrachtgever
binnen de hiervoor genoemde termijn, zal de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ultracom Webdesign B.V tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de opdrachtbevestiging Artikel 4:
Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

4.1 Ultracom Webdesign B.V zal zich inspannen om voor Opdrachtgever een goed resultaat te
bereiken maar kan dat resultaat nooit garanderen.

4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Ultracom Webdesign B.V aangeeft
dat deze nodig zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig
zijn voor het nakomen van de overeenkomst, tijdig aan Ultracom Webdesign B.V worden gegeven.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan Ultracom Webdesign B.V zijn verstrekt, heeft Ultracom Webdesign B.V het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven bij de Opdrachtgever te declareren.

4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Ultracom Webdesign B.V de uitwerking van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat
de Opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

Algemene voorwaarden
4.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst niet binnen 4 weken de nodige gegevens zoals
(foto’s, teksten en eventuele andere stukken)geheel of slechts gedeeltelijk niet tijdig aan Ultracom Webdesign B.V.zijn vertrekt, dan is Ultracom Webdesign B.V genoodzaakt om een bedrag van
€75, – excl btw per uur aan de opdrachtgever te verrekenen. Het te verrekenen bedrag
zal cumulatief bij het bedrag die de opdrachtgever samen met Ultracom Webdesign B.V waren
overeengekomen( zie offerte) in rekening worden gebracht. Deze boetebeding geldt ook indien Ultracom Webdesign B.V.de uitvoering van de opdracht niet heeft kunnen uitvoeren door de nalatigheid
van de opdrachtgever.

4.5 De aanleiding waarom Ultracom Webdesign B.V de gevraagde stukken binnen het tijdsbestek van 4
weken dient te ontvangen heeft te maken met dat Ultracom Webdesign B.V per opdracht 4 weken tijd
daarvoor reserveert.

4.6 Nadat Ultracom Webdesign B.V de opdracht levert aan de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever
een garantie van 4 weken waaronder in die 4 weken de opdrachtgever de opdracht dient te testen. Na
4 weken vervalt de garantie en zal elk gevraagde aanpassing aan de opdracht een bedrag van
€75,-excl. btw. per uur in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.

4.7 Ultracom Webdesign begint aan de opdracht pas wanneer de opdrachtgever de helft
van het overeengekomen bedrag is overgemaakt op de rekening van Ultracom Webdesign B.V.

4.8 De uitvoering van de opdracht wordt in werking gezet vanaf het moment dat de opdrachtgever en
Ultracom Webdesign B.V tot een akkoord zijn gekomen.

Artikel 5: Extra werkzaamheden

5.1 Ultracom Webdesign B.V heeft het recht haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in
het overeengekomen.

5.2 Ultracom Webdesign B.V heeft het recht kosten zoals aanvullingen, testen, besprekingen en/of
uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij
Opdrachtgever.

Artikel 6: De Opdracht

Algemene voorwaarden

6.1 Indien Ultracom Webdesign B.V verwacht een termijn gesteld in een offerte of overeenkomst
niet te zullen halen, zal Ultracom Webdesign B.V Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte stellen.

Artikel 7: Analyserapporten

7.1 Analyserapporten worden door Ultracom Webdesign B.V opgesteld conform projectvoorstel,
offerte of overeenkomst.

7.2 Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands
en/of Engels.

7.3 De in de analyserapporten van Ultracom Webdesign B.V genoemde bedragen en/of aantallen ten
aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen
kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten
aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door Ultracom Webdesign B.V.aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur
genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.

Artikel 8: Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst

8.1 Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend met wederzijdse instemming
overeengekomen worden. Voor wijzigingen die de Opdrachtgever eenzijdig doorvoert neemt Ultracom Webdesign B.V geen verantwoording en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid.

8.2 Ondanks het bovenstaande in artikel 8.1, heeft Ultracom Webdesign B.V het recht om, in het
belang van de dienstverlening de advertenties en zoekwoorden naar eigen inzicht en zonder
voorafgaande toestemming van Opdrachtgever te wijzigen.

8.3 Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beinvloed. Ultracom Webdesign B.V zal
de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Algemene voorwaarden
8.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst financidle en/of kwalitatieve
consequenties hebben, is Ultracom Webdesign B.V gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in
rekening te brengen.
Ultracom Webdesign B.V za1 Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

8.5 Indien een vast bedrag is afgesproken za1 Ultracom Webdesign B.V daarbij aangeven in hoeverre
de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg
heeft.

8.6 In afwijking van lid 4 zal Ultracom Webdesign B.V geen meerkosten in rekening kunnen brengen
indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden
toegerekend.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen faciliteiten en apparatuur en de
gevolgen die daaruit voortvloeien.

9.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de door hem gemaakte
communicatiekosten.

9.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Ultracom Webdesign B.V aangeleverde gegevens.

9.4 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten,
respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door hem niet of niet tijdig correcties aan
Ultracom Webdesign B.V zijn toegezonden.

9.5 Door Ultracom Webdesign B.V ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen
of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van
veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden
medegedeeld.

9.6 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Ultracom Webdesign B.V
aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van
intellectuele eigendom.

9.7 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te
verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten
door Ultracom Webdesign B.V.

Artikel 10: Geheimhouding

Algemene voorwaarden

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

10.2 Ultracom Webdesign B.V behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever of klant van de
Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

10.3 De (persoons)gegevens die aan Ultracom Webdesign B.V worden verstrekt, worden vertrouwelijk
behandeld op een wijze als is voorgeschreven in de wet persoonsregistraties. De verstrekte gegevens
worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 11: Exclusiviteit en NonConcurrentie

11.1 Opdrachtgever verleent aan Ultracom Webdesign B.V voor de duur van de overeenkomst en met
inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusief recht de opdracht te vervullen.

11.2 Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van één
(1) jaar na het eindigen daaraan, niet toegestaan om een werknemer van Ultracom Webdesign B.V
direct of indirect in dienst te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een
werknemer van Ultracom Webdesign B.V, tenzij Ultracom Webdesign B.V hiervoor schriftelijk
goedkeuring heeft verleend.

11.3 Voor iedere inbreuk op de in artikel 11.2 opgenomen bepaling, verbeurt de Opdrachtgever een
direct opeisbare boete van EUR 50.000, per overtreding dan wel EUR 1.000, per dag voor iedere dag
dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Ultracom Webdesign B.V om volledige
schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de
rechten van Ultracom Webdesign B.V zowel in als buiten rechte te handhaven waarbij in het eerste
geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling alsmede
eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.

Artikel 12: Intellectuele rechten

Algemene voorwaarden

12.1 Alle door Ultracom Webdesign B.V verstrekte stukken, van welke aard dan ook, zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan
om informatie verkregen van Ultracom Webdesign B.V openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in
welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen, het verkopen, het bewerken, het ter beschikking
stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke
openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Ultracom Webdesign B.V
en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvuldiging voortvloeit uit de aard of het doel van
de overeenkomst met Ultracom Webdesign B.V.

12.2 Ultracom Webdesign B.V behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden
vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart Ultracom Webdesign B.V voor alle aanspraken van derden ter zake van
intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens
Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

12.4 Indien Ultracom Webdesign B.V bij haar opdrachtvervulling gebruik maakt van rechten van
derden wordt opdrachtgever geen eigenaar van die rechten, maar blijven die rechten bij Ultracom Webdesign B.V, dan wel de derde partij.

12.5 Alle door Ultracom Webdesign B.V in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven
eigendom van Ultracom Webdesign B.V totdat cliiint alle verplichtingen uit de met Ultracom Webdesign B.V gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

12.6 Door Ultracom Webdesign B.V geleverde zaken, die ingevolge artikel 12.5 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt. Client is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of
op enige andere wijze te bezwaren.

12.7 Client dient steeds a1 hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van Ultracom Webdesign B.V veilig te stellen.

Algemene voorwaarden
12.8 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is client verplicht om Ultracom Webdesign B.V daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 13: Contractsduur en opzegging

13.1 De overeenkomst/contract wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de
opdrachtbevestiging en anders voor onbepaalde tijd.

13.2 Voor opzegging van de overeenkomst voor zoekmachine optimalisatie of Google Adwords dient het
contract minimaal een maand (30 dagen) voor het einde van het overeengekomen contract van tevoren
schriftelijk/email worden opgezegd. Indien dat niet wordt gedaan, zal het contract met het aantal
maanden wat eerder is overeengekomen worden verlengd.

13.3 Ultracom Webdesign B.V heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op
te zeggen of te beeindigen indien: (a) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan
Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van
Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van
Opdrachtgever is gelegd;

(b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 14: Honorarium

14.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, za1 het honorarium worden vastgesteld op
grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke
uurtarieven van Ultracom Webdesign B.V, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden
verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

14.3 Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks vooraf in rekening worden gebracht. Ultracom Webdesign B.V.heeft het recht haar kosten aan te passen op grond van externe omstandigheden.

Artikel 15: Betaling

Algemene voorwaarden

15.1 Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, op een door Ultracom Webdesign B.V.aan te geven wijze.

15.2 Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie
of ingebrekestelling nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim
treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 4% per maand
verschuldigd.

15.3 Bij het aangaan van de overeenkomst is Ultracom Webdesign B.V gerechtigd een borgsom te
bedingen bij de Opdrachtgever. De borgsom, alsmede de hoogte daarvan, zullen vermeld worden in de
offerte en/of het contract. Ultracom Webdesign B.V is gerechtigd, na Opdrachtgever daarvan in
kennis te hebben gesteld, de borgsom gedurende de looptijd van het contract aan te passen ingeval
van (i) overschrijding van betalingstermijnen door Opdrachtgever en/of (ii) ingeval van verhoging
van het budget. De borgsom zal bij afloop van het contract verrekend worden met de laatste door
Opdrachtgever te betalen factuur. Over de borgsom is geen BTW verschuldigd.

15.4 Indien Opdrachtgever nalaat de in overeenstemming met artikel 15.3 bedongen borgsom te
vergoeden, dan is Ultracom Webdesign B.V gerechtigd de offerte c.q. de aanbieding terstond in te
trekken, waarbij Opdrachtgever gehouden zal zijn de door Ultracom Webdesign B.V verbeurde
opzetkosten, alsmede de abonnementskosten voor de in de offerte genoemde contractperiode met een
maximum van zes (6) maanden , aan Ultracom Webdesign B.V te vergoeden.

15.5 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van
betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien
conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd,
zullen alle door de Opdrachtgever aan Ultracom Webdesign B.V verschuldigde bedragen geheel en
onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

15.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te
beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken ter zake de overeenkomst met Ultracom Webdesign B.V te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de
overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

Artikel 16: Klachten

Algemene voorwaarden

16.1 ledere klacht vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht
betrekking heeft schriftelijk is ingediend.

16.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever
onverlet.Artikel 17: Aansprakelijkheid

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1 Indien Ultracom Webdesign B.V aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt
tot het bedrag dat haar verzekeraar daarvoor dekking biedt.

17.2 Ultracom Webdesign SEO & Marketing is niet verantwoordelijk en kan niet worden aansprakelijk worden gesteld,
direct noch indirect, voor enige schade of verlies. Met name wanneer een website uit de lucht is of
een penalty krijgt van Google.
Ultracom Webdesign SEO & Marketing kan geen garantie bieden dat de zoekmachine optimalisatie met succes verloopt,
en kan hierdoor niet aansprakelijk voor worden gesteld.

17.3 Ultracom Webdesign B.V gaat ervan uit dat de aangeleverde gegevens door opdrachtgever
rechtmatig zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tegendeel.

17.4 Partijen sluiten wederzijds de aansprakelijkheid uit voor schade of vertragingen veroorzaakt
door storingen in de elektronische dienstverleningen van Ultracom Webdesign B.V en van derden,
zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.

17.5 Indien er voor Ultracom Webdesign B.V op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor
schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen uit de overeenkomst met Ultracom Webdesign B.V, is deze aansprakelijkheid in alle
gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst
waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft, met een maximum van het vermelde bedrag zoals genoemd in artikel 17.1.

17.6 Schade waarvoor Ultracom Webdesign B.V op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt
slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het
ontstaan daarvan ter kennis

Algemene voorwaarden


heeft gebracht van Ultracom Webdesign B.V, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij
deze schade
redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

17.7 De Opdrachtgever vrijwaart Ultracom Webdesign B.V ter zake van aansprakelijkheid van derden
met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de
overeenkomst.

Artikel 18: Overmacht

18.1 Ultracom Webdesign B.V is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt
mede verstaan het ter beoordeling van Ultracom Webdesign B.V niet beschikken over voldoende
gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende
medewerking door Opdrachtgever.

18.2 In geval van overmacht is Ultracom Webdesign B.V gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, dan we1 de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding
jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. Ultracom Webdesign SEO & Marketing en Webdesign is gehouden terstond aan
Opdrachtgever hiervan mededeling
te doen.

18.3 Ultracom Webdesign SEO & Marketing kan zich van de gemaakte afspraken/termijnen afwijken wanneer een
werknemer ziek is, ook wanneer dit niet kan worden overgenomen door collega’s. Hierdoor kan het
project uitlopen zonder toe doen van Ultracom Webdesign SEO & Marketing.

Artikel 19: Slotbepalingen

19.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen
zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

19.2 Ultracom Webdesign B.V heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden
schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking op de datum die wordt
aangegeven.

19.3 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast
dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval
heeft Ultracom Webdesign B.V het recht

Algemene voorwaarden
om daarvoor in de plaats te stellen een voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die
de nietige zo dicht mogelijk benadert.

19.4 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke
overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, hebben de in de opdrachtbevestiging of de
schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen voorrang boven deze Algemene Voorwaarden.

19.5 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee
verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

19.6 Geschillen worden voorgelegd aan de gewone rechter te Leiden, tenzij Ultracom Webdesign B.V
anders beslist.

19.7 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 09-05-2014.